Szkolenia

Mężczyzna podczas przemowyW Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente prowadzimy zróżnicowane szkolenia i warsztaty przygotowane z myślą o psychologach, pedagogach, wychowawcach, nauczycielach, ale także wszystkich innych osobach, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi dotkniętymi problemem uzależnienia. Nasze szkolenia trwają od jednego do kilku dni i są opracowane przez doświadczonych specjalistów. Mamy nadzieję, że współpraca z nami pozwoli Państwu poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne, abyście mogli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przemocy, uzależnieniom i innym patologiom w społeczeństwie.

Niniejsza lista wskazuje poglądowo tematykę szkoleń i warsztatów organizowanych przez Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Attente. Oferujemy między innymi warsztaty poświęcone pracy z dzieckiem trudnym, nadpobudliwym, agresywnym. Uczestnicy poznają mechanizmy rządzące zachowaniami agresywnymi wśród nieletnich, nauczą się też, jak im przeciwdziałać.

Sporo miejsca w naszych szkoleniach poświęcamy umiejętnościom komunikacyjnym. Skuteczna komunikacja jest kluczem do sukcesu w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Omawiamy najczęstsze błędy komunikacyjne, podpowiadamy, jak budować zaufanie w relacjach społecznych, jak lepiej zrozumieć siebie i innych. Ćwiczymy asertywność – cechę niezbędną w profilaktyce uzależnień. Skupiamy się również na zdrowiu. Tematy zajęć opisują szkodliwe oddziaływanie używek na organizm człowieka, opisują rolę aktywności fizycznej w profilaktyce uzależnień, omawiają rozwój uzależnień w poszczególnych grupach wiekowych i społecznych.

Na liście naszych zajęć znajduje się wreszcie wszystko to, co niezbędne, dla prowadzenia skutecznej profilaktyki uzależnień. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować poczucie własnej wartości, jak rozwiązywać konflikty, jak postępować z dziećmi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, czym jest syndrom DDA, co stoi na przeszkodzie w terapii uzależnień i wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą tematów dostępnych na szkoleniach w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień Attente. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, zapraszamy do kontaktu.

Tematy szkoleń:

 • Praca z dzieckiem trudnym
  - Dziecko niedostosowane społecznie
  - Dziecko nadpobudliwe
 • Arteterapia w pracy z dzieckiem trudnym
 • Agresja wśród dzieci i młodzieży
 • Przemoc i zachowania przemocowe wśród nieletnich
 • Trening zastępowania agresji
 • Umiejętność skutecznego porozumiewania się
  - Komunikacja werbalna i niewerbalna
  - Błędy w komunikacji
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
  - Podniesienie poziomu otwartości z zaufania w relacjach interpersonalnych
 • Świadomość przestrzenna, pamięć i uwaga
 • Rozumienie samego siebie i innych
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy
 • Integracja i budowanie zaufania z grupie
 • Asertywność
 • Żyj i daj żyć innym
 • Sztuka bycia sobą
 • Zdrowie-wartością życia
 • Wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka
 • Wpływ aktywności ruchowej na samopoczucie
 • Aktywność ruchowa a moje zdrowie- profilaktyka uzależnień
 • Gry i zabawy ruchowe jako forma spędzania czasu wolnego
 • Substancje szkodliwe dla naszego zdrowia
 • Nikotyna, alkohol, substancje psychoaktywne- jako substancje anty-zdrowotnego zachowania i stylu życia
 • Młodzież a alkohol
 • Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży
 • Papierosy a zdrowie człowieka
 • Destrukcja narkotyczna w miejscu nauki i pracy-narkotyki a szkoła i praca
 • Nowotwory a używki- profilaktyka
 • Jak nie stracić tego co jest dla mnie ważne- profilaktyka uzależnień
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Rodzina dysfunkcyjna
 • Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
 • Rodziny dysfunkcyjne a wykluczenie społeczne
 • Współuzależnienie
 • Rozwiązywanie konfliktów partnerskich
 • Problematyka DDA
 • Problematyka DDA w relacjach społecznych
 • Praca ze sprawcą przemocy
 • Praca ze sprawcą przemocy- szkolenie dla terapeutów
 • Kontakt za sprawcę przemocy- szkolenie dla pracowników Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, pracowników opieki społecznej i innych służb pomocowych
 • Praca z ofiarą przemocy
 • Trzeźwienie a abstynencja. Co mi utrudnia zmianę
 • Bezradność a bezsilność
 • “Oczekiwania” jako źródło rozczarowań w kontekście uzależnień
 • Fałszywy obraz leczenia
 • Lęk przed zmianą
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów w związku z uzależnieniem
 • Arteterapia w pracy odwykowej
 • Uzależnienie jako choroba zaprzeczeń, kontroli i emocji
 • Zachowania nałogowe i kompulsywne
 • Zachowania konstruktywne i niekonstruktywne w życiu. Jakość poprawnego funkcjonowania
 • Patologiczny hazard
 • Świat marzeń nałogowego hazardzisty
 • Hazard a alkohol
 • Leki a alkohol
 • Szkody zdrowotne a uzależnienia
 • Alkohol a problemy seksualne
 • Podwójne życie osoby uzależnionej
 • Degradacja psychiczna a konflikt moralny
 • Wewnętrzna perspektywa osób uzależnionych
 • Uzależnienia, relacje agresywne i konflikty z prawem
 • Uczucia i emocje
 • Złość
 • Poczucie krzywdy a przebaczenie
 • Stres i napięcie
 • Zespół stresu pourazowego
 • PTSD a uzależnienia
 • Wstyd a poczucie winy
 • Poznawanie siebie i innych
 • Zachowania służące trzeźwieniu
 • Prawdziwa resocjalizacja zaczyna się na wolności
 • Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze jako sens resocjalizacji na wolności