Fundacja Attente

Krzesła ułożone w okrągFundacja Attente "Nadzieja dla Ciebie" powstala z inicjatywy fundatora w 2011 roku.

Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc, wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne (specjalistów różnych dziedzin) w zakresie min:

 • Profilaktyki i promocji zdrowia
 • Pomocy społeczną i specjalistycznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Organizacji specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury,
 • Działania służące przeciwdziałaniu patologiom i dysfunkcjom życia publicznego i społecznego
 • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi problemami (uzależnienie, przemoc domowa)

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w Statucie.

 


Zarząd Fundacji

Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności uchwalanie rocznych planów finansowych, uchwalanie regulaminów, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu oraz przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.


Pracami Zarządu kieruje Prezes. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał -wiekszością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje glos Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Dyrektor Fundacji samodzielnie lub dwoch czlonków Zarządu działających łącznie.

 • PREZES ZARZĄDU - Jerzy DROB
 • WICEPREZES ZARZĄDU - Thomas CHOJNOWSKI
 • DYREKTOR FUNDACJI - Magdalena NOWAK-WYLIGAŁA
 • CZŁONEK ZARZĄDU - Dorota WĄTRÓBKA

 


Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. Do zadań Rady należy w szczególności: nadzór nad działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem Fundatora, który zdecyduje się pracować w Zarządzie, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu oraz odejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 • PRZEWODNICZĄDY RADY Mariusz ŹREBIEC
 • WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Katarzyna LASKOWICZ
 • CZŁONEK RADY Dorota NOWAK

 


Kontakt

Fundacja ATTENTE "Nadzieja dla Ciebie" ul. Cegielniana 951 • 32-420 GDÓW tel.: 0-12 256 37 66
NIP: 675 147 44 05 • REGON: 122531616 • KRS 0000413170
Krakowski Bank Spółdzielczy nr konta: 93 8591 0007 0220 0614 7776 0001