Telefon   +48 12 256 37 66

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statut Fundacji pod nazwą ATTENTE „Nadzieja dla Ciebie”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Par. 1
Fundacja pod nazwą ATTENTE „Nadzieja dla Ciebie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Magdalenę Nowak- Wyligała zwaną dalej fundatorem.
Fundacja pod nazwą ATTENTE „Nadzieja dla Ciebie” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

Par. 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Par. 3
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Par. 5
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, przy pisemnej akceptacji przez fundatora.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Par. 6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi: ATTENTE „Nadzieja dla Ciebie”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Par. 7
1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele Fundacji.

Par. 8
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc, wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne (specjalistów różnych dziedzin) w zakresie:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Profilaktykę i promocję zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, turystyki i rekreacji ruchowej, upowszechnianie kultury fizycznej. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
 6. Pomoc społeczną i specjalistyczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym niepełnosprawnym, uzależnionym, współuzależnionym, oraz z problemem przemocy.
 7. Udzielanie pomocy placówkom terapeutycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 8. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),
 9. Organizacja specjalistycznych form wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin.
 10. Przeciwdziałania patologiom społecznym, działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kultury, działania służące przeciwdziałaniu patologiom i dysfunkcjom życia publicznego i społecznego, upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym.
 11. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi problemami (uzależnienie, przemoc domowa)
 12. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp
 13. Działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,
 14. Niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 15. Pielęgnowanie tradycji narodowej, działania na rzecz ochrony dóbr kultury polskiej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu., działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami, jednostkami administracji publicznej i organizacjami w zakresie zgodnym z wymienionymi celami
 16. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.
 17. Zakup sprzętu pomocnego w edukacji.
 18. Organizowanie aktywnego wypoczynku osób z rodzin dysfunkcyjnych jak i patologicznych.
 19. Organizowanie zbiórek rzeczy, materiałów dla ludzi potrzebujących.
 20. Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
 21. Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji, konferencje, warsztaty, superwizje.

Par. 9

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 4. Aktywny wypoczynek Fundacja organizuje nieodpłatnie lub dofinansowuje
 5. Współpracę z instytucjami opieki społecznej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, resortem sprawiedliwości, prywatnymi przedsiębiorcami itp.,
 6. Wspieranie inicjatyw zgodnych z ideami Fundacji
 7. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. 1% podatku dochodowego
  4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  6. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.2, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Par. 10

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
 3. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ III. Zasady działania Fundacji.

Par. 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w Statucie:

1. Opracowywanie i wydawanie ulotek, biuletynów, broszur, poradników i innych publikacji w formie drukowanej i elektronicznej na tematy zgodne z celami fundacji, prowadzenie działalności wydawniczej

2. Prowadzenie badań opinii publicznej i analiza statystyczna uzyskanych wyników w kwestiach zagadnień społecznych związanych z celami stowarzyszenia.

3. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

4. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie

5. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych, kulturalnych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin niezamożnych, problemowych, dysfunkcyjnych.

6. Organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych dla osób i rodzin zgodnie z celami statutowymi.

7. Organizowanie kursów, warsztatów , szkoleń rozwojowych dla osób i rodzin zgodnie z celami statutowymi.

8. Prowadzenie zorganizowanych form wypoczynku w tym obozów z programem edukacyjno- profilaktycznym i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, poradnictwa, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej, w szczególności dla dzieci , młodzieży, osób dorosłych i rodzin, w których występują problemy uzależnień , przemocy i inne problemy społeczne oraz dla osób pomagających, wymienionym grupom społecznym. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zarówno indywidualnej jak i grupowej.

10. Organizowanie i finansowanie oddziaływań terapeutycznych.

11. Pomoc w wyposażaniu poradni i ośrodków specjalistycznych w specjalistyczny sprzęt

12. Organizowanie i finansowanie psychoterapii leczenia uzależnień.

13. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

14. Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

15. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

16. Zakup leków i środków medycznych, zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.

17. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami będącymi w trudnej sytuacji, jak i z ich rodzinami.

18. Udzielanie poradnictwa i pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, Zajęcia warsztatowo- terapeutyczne

19. Ułatwienie aktywności społecznej.

20. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie kampanii i akcji społecznych, promocyjnych i informacyjnych na ważne tematy społeczne mieszczące się w zakresie działalności fundacji, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, organizowanie kwest pieniężnych.

21. Organizowanie warsztatów, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej.

22. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

23. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
– współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

24. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek, ośrodków odwykowo- terapeutycznych.

Par. 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji.

Par. 13

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V. Organy Fundacji.

Par. 15

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji,

b) Rada Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rozdział VI. Zarząd fundacji.

Par. 16

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

4. Fundator może być członkiem Zarządu.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Fundacji.

Par. 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

Par. 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Dyrektor Fundacji samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

6. Zarząd zobowiązany jest do końca każdego roku kalendarzowego przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Par. 19

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

5. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

Rozdział VII. Rada Fundacji.

Par. 20

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji liczy od 2 do 5 osób.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi fundator, a w razie gdy fundator jest członkiem Zarządu to powołuje do Rady Fundacji swojego przedstawiciela. Fundator może w każdej chwili odwołać swego przedstawiciela.

4. Członków składu Rady powołuje Fundator. Jeżeli Fundator zmarł, do Rady powołuje i z Rady odwołuje Przewodniczący Rady.

5. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz bądź wyznacza reprezentanta oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania.

8. Rada podejmuje decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

11. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Par. 21

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

6. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w Par. 20 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

Par. 22

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem Fundatora, który zdecyduje się pracować w Zarządzie.

4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

Rozdział VIII. Sposób Reprezentacji.
Par. 23

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Dyrektor Fundacji.


Rozdział IX. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Par. 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego i instytucjom, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji


Rozdział X. Zmiany Statutu i postanowienia końcowe.

Par. 25

1. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek Zarządu.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów.

3. Zmiana statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji.

Par. 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa.